Působím ve Vyškově a v okolí
Telefon: + 420 721 978 293
E-mail: info@ak-gottwaldova.cz

Odměna

Odměna je vždy výsledkem dohody mezi námi. Reflektuje především složitost a předpokládanou časovou náročnost věci, ale také osobní a majetkové poměry klienta. Soudní a jiné správní poplatky, náklady na vypracování znaleckých posudků, úřední překlady listin, cestovné a další (tzv. hotové výdaje) jsou účtovány odděleně, přičemž způsob účtování je opět výsledkem naší dohody.

Již na první schůzku je vhodné přinést s sebou podklady související se záležitostí, s níž za mnou přicházíte. Základem poskytnutí právních služeb je naše vzájemná dohoda, při této první schůzce tedy projednáme jednotlivé body poskytování právní pomoci včetně odměny za právní služby.

S klienty zpravidla sjednávám časovou/hodinovou odměnu.

Při převzetí právního zastoupení se s vámi dohodnu na složení zálohy na odměnu za právní zastoupení, která zpravidla pokrývá náklady na seznámení se s právní věcí a navržení variant řešení.

Ceník odměny za právní služby, které svým klientům poskytuji, vychází ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměnu můžeme sjednat následujícím způsobem:

Úkonová (mimosmluvní): vychází z tzv. advokátního tarifu, kdy tento právní předpis stanoví, co je úkonem právní služby (příprava a převzetí právního zastoupení, sepis podání správnímu orgánu, zastoupení klienta při jednání u soudu či jinému orgánu apod.), přičemž přesně stanoví i odměnu za jeden úkon konkrétní právní služby. Odměna za poskytnuté právní služby je tak určena násobkem pevné sazby za jeden úkon poskytnuté právní služby a počtu úkonů právní služby, které pro vás v konkrétní věci učiním.

Časová: časová odměna je stanovena konkrétní částkou za jednu časovou jednotku, zpravidla hodinu. Reflektuje čas, který v souvislosti s poskytováním právních služeb skutečně vynaložím.

Pevně stanovená: tato odměna je stanovena pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.

Paušální: tato odměna je stanovena pevnou paušální částkou za opakující se časové období, zpravidla kalendářní měsíc. Paušální odměna je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Za paušální odměnu vám poskytnu právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna vám přináší výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů za právní služby i v situacích, ve kterých byste jinak byli vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaveni nutnosti nést jednorázově podstatně vyšší náklady na právní služby. Tento typ odměny si zpravidla sjednávám s podnikateli.

Odměna za advokátní úschovu: Advokátní úschova znamená pro klienty právní jistotu v uzavíraných smluvních vztazích (zejména při koupi a prodeji nemovitostí, movitých věcí/zboží apod.), kdy splnění jejich peněžitého závazku je vázáno na splnění povinnosti jejich smluvního partnera.